Завдання 4. Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому

Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому компенсацію тільки при дожитті до 45 ро­ків. Визначити одноразову премію, яку застрахований повинен сплатити під час укладання договору, врахувавши, що норма при­бутковості — 5%.

Завдання5.

Використовуючи дані наведеної нижче таблиці, визначити розмір страхової премії та страхової суми при страхуванні життя за програмою «Золотий капітал» страхової компанії «А», якщо річний дохід страхувальника - фізичної особи віком 24 роки Коваля Юрія складає:

а) 15000 гри.,

б) 20000 гри.,

в) 25000 гри.

Врахувати, що страхувальник працює в банку «Р» на посаді про­відного фахівця валютного відділу та здійснює адміністративну роботу без службових відряджень.

Вік Строки страху­вання Стать Страхова Завдання 4. Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому премія
Ч Ж 32299 33269 43482 44788 54664 56306 65847 67825 88212 90862 110578 113899
ч ж 32188 33247 43333 44759 54282 56270 65622 67781 87911 90803
ч ж 32073 33222 54282 56227 65386 67729 87595 90734 109804 113739
ч ж 31972 33192 43041 44684 54110 56176 65180 67668 87319 90651 109457 113635
Ч ж 31863 33165 42895 44647 53927 56129 87023 90577 109087 113542
ч ж 31624 33003 42575 44431 53526 55859 Ш11 67287 86378 90143 108280 113000

Вказати, які ризики включаються до угод змішаного страхування життя та оформити заяву № 00007777777 (додаток 4).

Завдання6.

Розрахувати розмір нетто-премії і страховий платіж при страху­ванні на дожиття для страхувальника за такими даними:

№ з/п Назва показника Варіанти
І ІІ ІІІ IV
1. Вік страхувальника, років
2. Страхова сума, гри. 1000,0 1500,0 2000,0 7000,0
3. Тарифна надбавка/знижка до тарифу (+,-), % +10 +5 - -20
4. Навантаження до тарифу, % 2,2 2,0 1,5 2,0

Завдання7.

Визначити розмір викупної суми та обсяг кредиту під заставу стра­хового поліса, який може падати страхова компанія, якщо річна стра­хова премія складає 5000 гри., термін дії програми Завдання 4. Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому - 20 років.

Роки дії програми Коефіцієнт викупної суми Викупна сума, гри. Сума кредиту, гри.

Врахувати, що страхова сума складає 107700 гри. Обсяг забезпе­чення кредиту повинен складати не менш як 120%.

Завдання 8.

Визначити максимально можливий розмір страхової позики, яка може бути видана страховиком фізичній особі, якщо вона уклала дого­вір страхування життя на випадок дожиття до встановленою віку, ви­користавши такі дані:

- річна страхова премія - 2 тис. гри.;

- строк дії страхової програми 20 років, в тому числі від початку дії— 13 років;

- структура страхового тарифу: нетто-ставка- 65%, навантаження - 35%.

Сума страхових резервів, сформованих страховиком за договора­ми довгострокового страхування життя, становить 600 тис. грн.; загальна сума вже Завдання 4. Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому виданих страхових позик - 23 тис. гри. Норматив видачі позик становить не більше 10% від суми сформованих відповідних страхових резервів.


documentbeadnhx.html
documentbeadusf.html
documentbeaeccn.html
documentbeaejmv.html
documentbeaeqxd.html
Документ Завдання 4. Страхувальнику 40 років, а за умовою договору страховик зо­бов'язаний виплати йому