Хмельницький

Кафедра мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення ___________________В.Т. Савицький ______________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство

Хмельницький


Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство / [уклад. В.Г. Рогожа, В.Т. Савицький]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 114 с.

Укладачі:

Рогожа В.Г., завідувач кафедри мовознавства Хмельницького університету управління та права, кандидат філологічних наук, доцент

Савицький В.Т., проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення Хмельницького університету управління та права, кандидат наук з державного управління, доцент

Ухвалено кафедрою Хмельницький мовознавства 6 вересня 2011р., протокол №1

Завідувач кафедри мовознавства________________В.Г. Рогожа

Виконувач обов’язків декана

юридичного факультету ________________В.І. Нагнибіда

Рекомендовано методичною радою університету 23 вересня 2011 р., протокол № 2

Ó Рогожа В.Г., Савицький В.Т., 2011

Ó Хмельницький університет управління та права, 2011


ЗМІСТ

Вступ 5

1. Опис навчальної дисципліни 6

2. Структура навчальної діяльності 8

2. 1. Тематичний план навчальної дисципліни 8

2.2. Зміст лекційних занять 11

2.3. Зміст практичних, семінарських занять 13

2.4. Зміст самостійної роботи студентів 54

2.5. Модульний контроль 79

2.5.1. Питання для модульного контролю 79

2.5.2. Приклади тестових завдань 84

2.6. Індивідуально-консультативна робота 87

2.6.1. Тематика рефератів 89

2.7. Підсумковий контроль 90

2.7.1. Питання для підсумкового контролю 90

3. Система оцінювання знань студентів в умовах

Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) 95

4. Список рекомендованих джерел 106


ВСТУП

Робоча програма з навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” складена згідно Хмельницький із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавра з напряму підготовки 6.030401 Правознавство.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна „Українська мова (за професійним спрямуванням)” гуманітарна, обов’язкова.

Актуальність вивчення української мови як необхідної ознаки культури професійної діяльності зумовлена розвоєм духовної культури соціуму, піднесенням вартості самої національної мови на міжнародній арені як мови суверенної держави. Готувати висококваліфікованих фахівців, які володіють державною мовою в усній та писемній її формах, - завдання вищої школи. Курс української мови у вищому навчальному закладі органічно продовжує формування національномовної особистості, розширює мовну компетенцію майбутнього спеціаліста у професійній сфері. Акцент переноситься із засвоєння відомостей про літературні норми Хмельницький усіх рівнів літературної мови - на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і мовленнєвої поведінки особистості. У зв’язку з цим цілком закономірним є викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” як дисципліни гуманітарного циклу у вищій школі.
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни:формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і писемній формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

Предмет дисципліни: функціонування мовних норм у ділових текстах як можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію.

Курс Напрям підготовки, ОКР Характеристика навчальної дисципліни
Семестр Хмельницький: 3, 4, 5 Кількість кредитів ECTS: 3 Тижневе навантаження: 1 6.030401 Правознавство Бакалавр Статус: гуманітарна, обов’язкова Загальна кількість годин: 108 Лекції: 18 год. Практичні заняття: 54 год. Самостійна робота: 36 год. Форма підсумкового контролю: залік, екзамен

У результаті вивчення дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” студент повинен

- знати

основні ознаки офіційно-ділового стилю як основи для формування навичок в освоєнні української мови як засобу професійного спілкування;

систему користування всіма багатствами мовних засобів (постійне поповнення словникового запасу, вільне володіння можливостями орфографії, граматики у творенні ділових текстів);

основу комунікативної практики, вільного й обґрунтованого користування засобами професійної мови в різних життєвих ситуаціях з дотриманням українського мовного етикету;

практичне застосування набутих знань української мови, її Хмельницький семантико-стилістичних ресурсів до словесної реалізації фахових знань;

граматичні засоби і прийоми стандартизації текстів української мови відповідно до обраного фаху.


- вміти

практично володіти нормами сучасної української літературної мови;

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

оперувати термінологією майбутньої спеціальності;

користуватися с лексикографічними джерелами, граматиками Хмельницький, довідниками, лазерними дисками, інтернет-ресурсами, які сприятимуть удосконаленню мовної культури майбутнього фахівця;

вільно користуватися різними функціональними стилями і їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;

розвинути комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні.


2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ з/п Назва теми Кількість годин
Усього у тому числі
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота студентів
Змістовий модуль 1 Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення
Державна мова — мова професійного спілкування
Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
Основи культури української мови. Комунікативні ознаки культури мови
Основи культури української мови. Логічна послідовність як ознака стилю професійного тексту. Причини помилок у Хмельницький логіці викладу
Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури
Усього за модуль 1
Змістовий модуль 2 Граматичні засоби та прийоми стандартизації мови професійних текстів. Професійна комунікація
Граматичні засоби та прийоми стандартизації мови професійних текстів
Граматична парадигма іменника
Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції.
Граматична парадигма прикметника, числівника
Граматична парадигма займенника, дієслова та його форм
Синтаксичні норми мови професійного тексту
Професійна комунікація Спілкування як інструмент професійної діяльності
Публічний виступ як важливий засіб комунікації
Культура усного професійного спілкування. Бесіда. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови
Форми колективного обговорення професійних проблем. Мистецтво перемовин. Збори. Нарада. Дискусія
Презентація Хмельницький як різновид публічного мовлення. Мовний, мовленнєвий етикет
Усього за модуль 2
Змістовий модуль 3 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Поняття, термінологія, нормативно-правова база та значення діловодства в професійній діяльності юриста
Національний стандарт України “ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”
Правила складання і оформлення документів з управління кадрами
Правила складання і оформлення довідково-інформаційних документів
Правила складання і оформлення розпорядчих документів
Усього за модуль 3
Усього

2.2. Зміст лекційних занять

Змістовий модуль 1

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного мовлення

Лекційне заняття 1

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.

2. Поняття національної та літературної Хмельницький мови.

3. Найістотніші ознаки літературної мови. Мовні норми.

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

5. Функції мови. Функції фахової мови.

6. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Лекційне заняття 2

Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

3. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

4. Композиція професійного тексту.

5. Мовностилістичні особливості професійного тексту.

Лекційне заняття 3

Тема 3. Основи культури української мови

1. Мова і культура мовлення.

2. Комунікативні ознаки культури мови.

3. Логічна послідовність як ознака стилю професійного Хмельницький тексту. Причини помилок у логіці викладу.

4. Комунікативна професіограма фахівця.

Змістовий модуль 2

Граматичні засоби та прийоми стандартизації мови

професійних текстів.

Професійна комунікація

Лекційне заняття 4

Тема 6. Граматичні засоби та прийоми стандартизації мови

ділових текстів

1. Морфологічні норми. Граматична парадигма іменника, прикметника у ділових текстах.

2. Граматична парадигма числівника.

3. Граматична парадигма дієслова та його форм у ділових документах.

4. Синтаксичні норми. Розповідний характер ділового тексту. Особливості синтаксису ділової мови.

Лекційне заняття 5

Тема 12: Професійна комунікація.

Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

2. Види, типи і форми професійного спілкування.

3. Закони і стратегії спілкування.

4. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування.

5. Культура усного професійного спілкування. Жанри усного професійного спілкування.

Змістовий Хмельницький модуль 3

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Лекційне заняття 6

Тема 17. Поняття, термінологія, нормативно-правова база

та значення діловодства в професійній діяльності юриста

1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації юристів.

2. Поняття інформації. Основні вимоги до інформації.

3. Документування інформації. Поняття документа. Основні вимоги до документа, що забезпечують його юридичну повноцінність.

4. Поняття діловодства. Види діловодства. Значення діловодства в професійній діяльності юриста.

5. Нормативно-правова база діловодства.

Лекційне заняття 7

Тема 18. Національний стандарт України “ДСТУ 4163–2003.

Державна уніфікована система документації.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої

документації. Вимоги до оформлення документів”

1. Стандартизація паперу як матеріальної основи текстових документів та обмеження робочої площі аркуша паперу формату А4 берегами.

2. Поняття реквізиту, формуляра Хмельницький та формуляра-зразка службового документа.

3. Склад реквізитів документів та схеми їх розташування на аркуші паперу формату А4, визначені ДСТУ 4163–2003.

4. Постійні і непостійні реквізити документа і організації. Поняття бланка документа і бланка організації. Види бланків. Вимоги щодо складання, оформлення, виготовлення, обліку і використання бланків.

5. Правила використання і оформлення реквізитів, визначені ДСТУ 4163–2003.

6. Класифікація документів.

2.3. Зміст практичних, семінарських занять

Змістовий модуль 1

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного мовлення


documentbeagjgz.html
documentbeagqrh.html
documentbeagybp.html
documentbeahflx.html
documentbeahmwf.html
Документ Хмельницький