Завдання 2. Складіть проект договору факторингу.

Складіть проект договору факторингу.

Тема 39: Розрахункові відносини.

1. Загальні положення про розрахунки. Готівкові і безготівкові розрахунки.

2. Види безготівкових розрахунків:

а) розрахунки платіжними дорученнями;

б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;

в) розрахунки чеками;

г) розрахунки акредитивами;

д) розрахунки векселями;

е) розрахунки платіжними вимогами ;

є) розрахунки інкасовими дорученнями.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.

Література.

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф Завдання 2. Складіть проект договору факторингу.. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

8. Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.

9. Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.

10.Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.

11.Правовое регулирование Завдання 2. Складіть проект договору факторингу. банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.


documentbebbsab.html
documentbebbzkj.html
documentbebcgur.html
documentbebcoez.html
documentbebcvph.html
Документ Завдання 2. Складіть проект договору факторингу.