Статистикалық физика және термодинамика

$$$ 219

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады?

А)

В)

С)

D)

E)

$$$ 220

Идеал газ күйінің (Менделеев-Клапейрон) теңдеуі:

А)

В)

С)
D)
Е)

$$$ 221

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

А)

В)

С)
D)
Е)

$$$ 222

1 моль оттегінде қанша молекула бар?

А) 12×1023

В) 6×1026

С) 6×1023
D) 1023
Е) 12×1026

$$$ 223

Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

А)

В)

С)
D)
Е)

$$$ 224

Массасы 14 кг азоттың зат мөлшерін анықтаңыз .

А) 500 моль

В) 150 моль

С) 300 моль
D) 250 моль
Е) 350 моль

$$$ 225

10 грамм сутегінде неше молекула бар?

А) 12×1023

В) 6×1026

С) 6×1023
D) 30×1023
Е) 12×1026

$$$ 226

Қысымы 200 кПа, көлемі Статистикалық физика және термодинамика 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы

қандай?

A) 710 C

B) 344K

C) 302K

D) -710C

E) 400K

$$$ 227

Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең?

А) 9 кПа

В) 5 кПа

С) 2 Кпа
D) 18 кПа
Е) 80 Кпа

$$$ 228

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

А) өзгермей қалады

В) 4 есе кемиді

С) 2 есе кемиді

D) 4 есеге артады

Е) 2 есеге артады

$$$ 229

Баллонда қысымы p1=10 Мпа, массасы m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз.

А) 5 кг

В) 30 кг

С) 50 кг
D) 75 кг
Е Статистикалық физика және термодинамика) 40 кг

$$$ 230

1 моль сутегі бар ыдыста қанша сутегі молекуласы болады?

А) 6∙1023

В) 6∙1026

С) 2∙1023

D) 1018

Е) 1023

$$$ 231

Политроптық көрсеткіші n=1 болғандағы процесті сипаттайтын өрнек:

А) pV=const

В) pV=νRT

С) P/T=const

D) pVγ=const

Е) V/T=const

$$$ 232

Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы:

А) 383 кг

В) 3 кг

С) 0,3 кг

D) 0,03 кг

Е) 38,3 кг

$$$ 233

200С температурасы Кельвин шкаласы бойынша қандай температураға сәйкес келеді?

А) -253

B) 293

C) -273

D) 253

E) 273

$$$ 234

Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

А) 2 л

B) 7 л

C) 11 л

D) 9 л

E) 4 л

$$$ 235

Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт Статистикалық физика және термодинамика заңының теңдеуі:

А)

B)

C)

D)

E)

$$$ 236

Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:

А)

B)

C)

D)
E)

$$$ 237

Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз.

A) 600 Па

B) 3·105 Па

C) 5,4·104 Па

D) 2,7·104 Па

E) 6·105 Па

$$$ 238

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

А) өзгермейді

В) 4 есе кемиді

С) 2 есе кемиді

D) 2 есе артады

Е) 4 есе артады

$$$ 239

Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:

А) =const

В) V/T=const

С) P/T=const

D) pV=vRT

Е) pV=const

$$$ 240

Газ идеал деп саналады егер:А) Молекулаларды Статистикалық физика және термодинамикаң өлшемдері олардың ара қашықтығымен салыстырғанда ескерілмесе және молекулалар қашықтықта өзара әсерлеспесе

В) Молекулалардың қозғалысын ескермеуге болса

С) Молекулалардың потенциялық энергиясы кинетикалық энергиясынан артық болса

D) Молекулалардың потенциялық энергиясы мен кинетикалық энергиясы шамалас болса

Е) Молекулалардың өлшемдері ескерілсе

$$$ 241

9 грамм су буында қанша молекула бар?

А) 6×1023

В) 108×1023

С) 1022

D) 3×1022

Е) 3×1023

$$$ 242

Ыдыстағы қоспада оттегінің қысымы 5 кПа, ал азоттың қысымы 4 кПа. Қоспаның қысымы қандай?

А) 2кПа

В) 9кПа

С) 5кПа

D) 80кПа

Е) 18 кПа

$$$ 243

Атмосфералық қысымда поршень астындағы газды қыздырғанда оның көлемі ұлғаяды. Бұл қандай процесс?

А) Изохоралық

В) Адиабаттық

С) Изотермиялық

D) Изобаралық

Е) Кез-келген

$$$ 244

Ыдыстағы газдың жартысы Статистикалық физика және термодинамика шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек?

А) 1,5 есе арттырады

В) 1,5 есе кемітеді

С) 6 есе арттырады

D) 6 есе кемітеді

Е) 3 есе арттырады

$$$ 245

Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады?

А)

B)

C)

D)

Е)

$$$ 246

Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясынан газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығын көрсетіңіз.


А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

E) 5

$$$ 247

Сутегі молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 200 м/с. Осы температурадағы оттегі Статистикалық физика және термодинамика молекулаларының орташа арифиметикалық жылдамдығы неге тең:

А) 100 м/с

В) 400 м/с

С) 200 м/с

D) 50 м/с

Е) 25 м/с

$$$ 248

Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

В) 9 есе артады

С) есе артады

D) 6 есе артады

Е) 3 есе кемиді

$$$ 249

Жабық ыдыстағы газдың температурасы 270С, ал қысымы 75 кПа. -130С температурада газдың қысымы қандай болады:

A) 45 кПа.

B) 65 кПа.

C) 10 кПа.

D) 35 кПа.

E) 70 кПа.

$$$ 250

Массасы 320 г оттегін температурасы 10 К – ға изобаралық қыздыру кезінде қандай жұмыс атқарылады (р = 105 Па):

A) 0,83 кДж.

B) 830 кДж.

C) 8,3 кДж.

D) 83 кДж.

E) 0,083 кДж.

$$$ 251

Көлемі 83 дм3 түтікте температурасы 270С массасы 20 г Статистикалық физика және термодинамика сутегі бар. Оның қысымын анықта:

A) 5,4×104Па.

B) 3×105Па.

C) 6×105Па.

D) 2,7×104Па.

E) 600 Па.


documentbeaupcj.html
documentbeauwmr.html
documentbeavdwz.html
documentbeavlhh.html
documentbeavsrp.html
Документ Статистикалық физика және термодинамика